سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدیه دیانتی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن و متال
رضا دهقان – استادیار فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، مرکز پژو

چکیده:

کنترل فرآیندهای صنعتی با اهداف تولید پایدار محصول، بهینهسازی فنی و اقتصادی عملیات و یا محافظت از تجهیزات و پرسنل انجام میشود. در این مقاله رویکردهای نوین کنترل فرآیند خردایش مواد معدنی در آسیاها و طبقهبندی ابعادی آنها و نیز روشهای جدید کنترل فرآیند فلوتاسیون مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتهاند. پس از مروری بر مبانی کنترل فرآیند در فرآوری مواد معدنی، اجزای مدار کنترلی و متغیرهای مهم کنترلی در مدارهای آسیا و فلوتاسیون مشخص شدهاند و الگوریتمها و تکنیکهای کنترلی مورد استفاده برای کنترل این فرآیندها ارائه شده است. کاربرد کنترل کنندههای ر،MPC ،PID Millstar در کنترل مدارهای آسیا و کاربرد کنترلکننده های Floatstar و سیستمهای مبتنی بر تصویربرداری ماشینی از جمله موارد مورد بحث مقاله حاضر میباشند. در پایان با توجه به زیرساختهای موجود در کشور در زمینه کنترل فرآیند و بر اساس مروری بر پیشرفتها و تجربیات اخیر روشهای کنترل مورد استفاده در صنایع فرآوری مواد معدنی فرصتها، زمینه ها و چشماندازهای توسعه این تکنیکها برای استفاده در کارخانههای فرآوری کشور پیشنهاد شده است.