سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
محمدعلی غلامی سفیدکوهی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمود رائینی سرجاز – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

تبخیر تعرق گیاهان یکی از متغیرهای اصلی در محاسبه بیلان آب و انرژی سطح زمین محسوب میگردد. اغلب -مدل های موجود جهت محاسبه این مؤلفه، غیر مکانی بوده و غالباً با استفاده از دادههای نقطهای و مقادیر توصیه شدهبرای پارامترهایی مانند ضریب گیاهی، نسبت به برآورد تبخیر تعرق اقدام مینمایند. برای حل مشکل فوق، روشهای – مختلفی برای برآورد تبخیر تعرق بوسیله دادههای سنجش از دور ارائه شده است که عموماً روشهای تجربی نظیر -روابط ساده شده بوسیله تابشهای فرو سرخ ) TIR ( گرفته تا روشهای ترکیبی پیچیده نظیر) SVAT ( را شامل می گردد. تمامی این روشها نیازمند تصاویر ماهوارهای در پهنه گستردهای از پوشش گیاهی می باشد که ضمن دارا بودن توانتفکیک زمانی بالا، دارای توان تفکیک مکانی مناسب نیز باشد. این مقاله به بررسی خصوصیات سنجندههای موجود وروشهای مختلف و متداول برآورد تبخیر تعرق بر پایه اطلاعات این سنجندهها پرداخته است. همچنین مزایا و معایب – استفاده از هر یک از تصاویر نیز ارائه شد.