سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی پورزعفرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ( گرایش خاک و پی) – دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

جزیره مصنوعی به جزیرهای که توسط بشر و بدون دخالت عوامل طبیعی ساخته شود، اطلاق میگردد. ساخت جزیره مصنوعی با اهداف ی نظی ر استخراج نفت و منابع طبیعی، توسعه بنادر و شهرهای ساحلی و مقاصد تفریحی انجام میشود . همچن ین روشها ی ساخت شامل گسترشجزیرههای کوچک، ادغام جزیرههای طبیعی موجود و تبدیل به جزیره وسیعتر و ساخت بر روی بستر دریا میباشد . با توجه به گس ترش روزافزون ساخت جزیرههای مصنوعی و همچنین وجود مسائلی از جمله روانگرایی در هنگام زلزله و نشست به عنوان دو چالش پ یشروی ای ن جزیرهها پس از ساخت، اهمیت طراحی، اجرا و ملاحظات ژئوتکنیکی را به منظور مقابله با اثرات منفی این دو پدی ده، به اثبات م یرساند . در تحقیق حاضر به مرور روشهای طراحی و ساخت جزیرههای مصنوعی و تمهیدات لازم جهت کاهش پتانسیل روانگرایی و همچنین روشها یی جهت کاهش میزان نشست در زمان بهرهبرداری، پرداخته خواهد شد