سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسان صالحی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، گروه عمران، دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
محمد حسن زاده – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، گروه عمران، دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده:

به علت خسارتهای سازهای و غیر سازه ای که پس از زلزله ۰۴۹۱ نورث ریچ و ۰۴۴۱ کوبه به ساختمانها وارد شد، مفاهیم لرزهای مورد تجدید نظر قرار گرفت و فلسفه طراحی براساس عملکرد به وجود آمد. در نگرش جدید برای هر سطح خطر لرزهای یک حد مشخص از خسارت در نظر گرفته میشود و این معیار عملکردی به جهت درنظر گرفتن میزان خرابی بر اساس پارامترهای تغییر مکان طبقات با سایر پارامترهای خسارت مرتبط است. با کاربردی شدن طراحی بر مبنای عملکرد، استفاده مستقیم از تحلیلهای غیرخطی جهت ارزیابی واقعیتر از رفتار سازه در برابر سطوح مختلف زلزله مطرح شد. بدلیل اهمیت و ضرورت طراحی براساس عملکرد آیین نامههای معتبر دنیا، استانداردها و دستورالعملهای جداگانهای تهیه نمودهاند. در ایران نیز بدلیل اهمیت لرزهای منطقهای، تمایل به طراحی عملکردی، با تدوین و ارائه نشریه ۰۶۱ به روشنی قابل درک است. تحقیق حاضر، به بررسی مفاهیم طراحی براساس عملکرد و بررسی ضوابط و مقررات موجود در آیین نامه های معتبر دنیا از جمله دستور العملهای ATC40 و NEHERP و VISION 2000 و SEAOC و مقایسه آن با موارد مندرج در دستورالعمل نشریه ۰۶۱ ایران میپردازد. در نهایت با مقایسه مبانی استفاده شده در آیین نامههای معتبر دنیا و ایران مشاهده میشود که آیین نامه ایران از دیدگاه مبانی در سطح قابل قبولی قرار دارد و ضرورت الزامی نمودن طراحی عملکردی و آموزش مناسب مهندسان محاسب به روشنی قابل درک است.