سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای کاربرد علوم برق و کامپیوتر در صنعت مخابرات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن ابراهیمی – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
ولی الله سرلک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر،هوش مصنوعی، دانشگاه بین المل
مهدی رائیجی یانه سری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر،هوش مصنوعی، دانشگاه بین المل
رمضان تیموری یانه سری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، گروه کامپیوتر، بندرگز، ایران

چکیده:

در حال حاضر فناوریهای زیادی برای جمع آوری و ذخیرهی دادهها وجود دارند که منجر به تولید حجم عظیمی از دادهها و رشدسریع هر سالهی آنها میشود. سیستمهای پایگاه داده با فراهم کردن ابزارها و محیطهای لازم، بستر لازم برای مدیریت و دسترسیسیستماتیک و موثر به این حجم از داده را تسهیل کردهاند. اما استخراج دانش از پایگاههای داده بدون استفاده از کامپیوتر و بکارگیری ابزارهای تحلیلی قدرتمند و خودکار کاری بسیار دشوار و شاید غیرممکن است. وجود چنین ابزارهایی فاصلهی چشمگیر موجود میان تولید داده و فهم آن را کاهش داده و راههای کشف الگوهای مفید از پایگاههای داده را که در عرصههای گوناگون علمی، تحقیقی و تجاری مورد توجه است، هموارتر میسازد. در حال حاضر ابزارها و تکنیکهای زیادی برای رسیدن به این هدف پیشنهاد شدهاند که همگی تحت عنوان کلّی دادهکاوی مطرح میشوند. در این گزارش هدف ما معرفی اجمالی حوزههای مختلف دادهکاوی است و از این میان تمرکز بیشتری بر روی دو حوزهی ردهبندی و خوشهبندی دادهها خواهیم داشت.