سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید زراعتگر – استادیار،عضو هیات علمی صنعتی امیرکبیر
روزبه پناهی – عضو هیات علمی، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه وشهرسازی
شهروز معصومی – عضو هیات علمی، دانشگاه دریایی امام خمینی(ره) نوشهر
محسن اصغری – کارشناس ارشد فارغ التحصیل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کانالها، آبهای کم عمق و آبراههها دارای نقشی اجتنابناپذیر در صنعت دریانوردی میباشند که لازم است بیشترین بهرهوری را داشته باشند. مجموع حاصلضرب سرعت در جابجایی شناورهای عبوری بهروری یک آبراه را نشان میدهد. لذا افزایش ابعاد معابر آبی در کنار افزایش سرعت مجاز شناورها بر بهرهوری آنها میافزاید. از چالشهای کشتیهای بزرگ در عبور از کانالها اسکوات میباشد. اسکوات افزایش آبخور و تریمشناور در عبور از کانال و یا آب کم عمق تعریف میگردد که در شرایط حاد میتواند منجر به گل نشستن شناور گردد. لذا برای اجتناب از آن شناور مجبور به کاستن از قوای محرکه خود است و در سرعتی کمتر از توانایی خود ادامه مسیر میدهد.با نگاهی اجمالی بر تاریخچه آنالیز اسکوات میتوان دریافت که تحقیقات گستردهای در مورد پدیده اسکوات صورت پذیرفته و تمامی آنان تابع شرایط منطقهای انجام گرفته است. مجموعهای از روابط تجربی برای محاسبه اسکواتدر این تحقیق گردآوری گردیده است. علیرغم همگرایی، این روابط دارای پراکندگی قابل توجهی میباشند. بدین منظور نرمافزار سادهای تهیه شده که با ورودی شکل کانال و مشخصات کشتی، مقدار اسکوات بر اساس هر یک از روابط تجربی را محاسبه میکند.در ادامه به مقایسه مقادیر اسکوات محاسبه شده توسط روابط مختلف تجربی پرداخته میشود.