سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس رضایی اصل – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امام محمد نورقلی پور – کارشناس
فرحناز داز – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی

چکیده:

درصورتیکه آب و خاک را به عنوان دو نهاده مهم درزمینه تولید محصولات کشاورزی بدانیم بررسی عوامل موثر برکیفیت هرکدام ازاین دو عامل و اثر متقابل آنها نقش اساسی درعملکرد محصولات کشاورزی ایفا می کند تحقیقات صورت گرفته در خصوص تاثیر آب مغناطیسی بر محصولات زراعی و باغی در سطح جهان نشان میدهد که آبم غناطیسی تاثیر معنی داری برجذب مواد مورد نیاز گیاه در خاک های معمولی و شور دارد اندازه تاثیر پذیری محصولات مختلف در اثر استفاده از آب مغناطیس نیز متفاوت می باشد.