سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده فرزانه بشارت – دانشجوی کارشناسی ارشد نانوفناوری، تهران- بزرگراه جلال آل احمد- پل نصر-
مهرداد منطقیان – استاد دانشگاه، تهران- بزرگراه جلال آل احمد- پل نصر- دانشگاه تربیت مدرس-

چکیده:

در مقاله حاضر خلاصهای از اثر آن دسته از عوامل عملیاتی گوناگون بر زمان القای هستهزایی ذرات در فرآیندتبلور، که تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفتهاند از قبیل اثر اختلاط، حضور بافل ۱ در ظرف، حضورافزودنی)حضور ناخالصی(، حضور دانه ۲ و تغییر غلظت واکنشگرها مرور شده است. به طور کلی با ارزیابی مطالعات انجام شده، میتوان گفت تاٌثیر عوامل مذکور بر زمان القای هستهزایی نهایتاٌ به صورت تغییری در اثرعوامل اصلی یعنی دما، فوق اشباع و کشش سطحی خود را نشان داده و منجر به تغییر زمان القا میگردند. مرور نتایج حاصل از مطالعات نشان میدهد اثر حضور دانه کاهش زمان القا را بدنبال داشته و اثر حضورافزودنی یا همان ناخالصی کاملاً وابسته به تغییری است که در کشش سطحی کل سامانه پدید میآورد؛ لذا نتیجه صرفاً بسته به نوع افزودنی قابل پیشبینی است. علاوه بر این، تغییر غلظت واکنشگر نیز نتایج متناقضیرا رقم میزند. در رابطه با اثر اختلاط و حضور بافل نیز باید اذعان داشت که عمدتاً منجر به کاهش زمان القا بوده و در یک مورد، اختلاط ایجاد شده زمان القا را افزایش داده است.