سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی قاسمی – دانشکده صدا و سیما

چکیده:

طبق قانون بقای انرژی، انرژی نه از بین م یرود و نه به وجود م یآید؛ بلکه از نوعی به نوع دیگر تبدیل می شود. به همین علت، انرژیِ صدایی که در اتاق منتشر می شود، در برخورد با مواد، به اشکالی دیگر تبدیل می شود که میزان این تبدیل به توانایی مواد در جذب بستگی دارد. مواد جاذب به سه دسته تقسیم م یشوند: جاذب های متخلخل، جاذ بهای پنلی و جاذ بهای رزونانسی. به طور کلی جاذ بهای متخلخل در فرکانس های بالا مؤثرتر هستند و جاذ بهای پنلی و رزونانسی در فرکان سهای پایین تأثیر بیشتری دارند. صدا عبارتست از ارتعاش ذرات هوا. اساس کار همه جاذب ها، جذب این انرژی ارتعاشی است. انرژی در حین جذب به گرما تبدیل شده که مقدار گرمای تولید شده بسیار کم می باشد. در این نوشتار، ابتدا پدیده جذب بررسی شده است. در بخش بعدی به عوامل موثر در ضریب جذب ماده اشاره شده و در پایان، انواع جاذب ها بررسی و مزایا و معایب هر کدام ذکر شده است. آشنایی با انواع جاذ بهای صدا می تواند در طراحی یک سازه مناسب از لحاظ آکوستیکی و نیز رفع معایب آکوستیکی آن کمک شایانی بنماید.