سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اشکان قلی پورنوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سیاوش کوراوندبردپاره – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نسترن ملازاده – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

تثبیت خاک به معنی تغییر خواص خاک برای رسیدن به نیازهای خاص مهندسی میباشد. مواد و روشها برای تثبیت خاک، تراکم و استفاده از مواد افزودنی میباشد. آهک و سییاان معاو به ننوان تثبیت کننده برای تغییر خواص خاک اسیتفاده میشیود. از مطالعات اخیر مشاهده شده است که، مواد زائد مانند خاکستر بادی، خاکستر پوسته برنج، پودر ضیایعات سینگی و الیاض ضیایعات تایر برای این من ور با یا بدون آهک و یا سیاان در ن ر گرفته شده است.از یرفی دفع مواد زائد بانث اثرات خطرناک در محیط زیست میباشد. در این مقاله پس از بررسی ادبیات موضوع در استفاده از مواد زائد برای تثبیت خاک توضیحاتی در مورد آنها ارائه شده است