سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شیده ماشین چی – کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)، دانشکده روانشناسی، واحد علوم تحقیقات دانشگاهآزاد اسلامی واحد کرج
رمضان جهانیان – دانشیار ، دکترای مدیریت آموزشی ، گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

اندازه گیری و ارزیابی عملکرد، به واسطه ارتباطشان با تصمیماتی که با چندین فاکتورمختلف مهم سازمانی در ارتباطند، حائز اهمیت بوده و امروزه، تحولات شگفت انگیز در مدیریت دانش، نیازهای متغیر ذینفعان و تلاش رقبا برای حضور موفق، ارزیابی عملکرد با اسلوبی مدرن و اجتناب ناپذیر را ضروری کرده است. ارزیابی عملکرد فرایندی است منظم و جامع که در آن فعالیتها، فرایندها و نتایج حاصله با اهداف و معیارهای تعیین شده سازمانی مقایسه میگردد و بر اساس یافته های حاصل میتوان نسبت به بهبود وضعیت سازمان بر اساس یک مدل تعالی اقدام کرد. ارزیابی عملکرد، سیستم اطلاعاتی برای سازمانها ایجاد میکند تا پیشرفتها و عملکرد خود را در زمینه کیفیت و سرآمدی سازمانی اندازهگیری کنند؛ بهعبارت دیگر، فرایند ارزیابی به سازمان اجازه میدهد به طور شفاف نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود را شناسایی کرده و برنامههایی جهت بهبود ابعاد مختلف تدوین کند. بدین دلیل، با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد در دنیای امروز، بر آن شدیم با مطالعه بیش از ۵۰ مقاله مختلف در زمینه های مختلف ارزیابی عملکرد، مقالهای مروری با موضوع ارزیابی عملکرد؛ مفاهیم، ابعاد، روشها ارائه کنیم که مقاله پیش رو حاصل جمع بندی مطالعه تعداد زیادی از این مقالات بوده و ارزیابی عملکرد را از جنبههای مختلف، با استناد به مقالات مختلف مورد بررسی قرار میدهد.