سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

میثم مجدی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،دانشگاه آزاد قزوین
فاطمه هوشنی – دانشجوی کارشناسی حسابداری، موسسه غیرانتفاعی شفق
زهرا هوشنی – دانشجوی کارشناسی حسابداری، موسسه غیرانتفاعی شفق
خدیجه مسگر – دانشجوی کارشناسی حسابداری، موسسه غیرانتفاعی شفق

چکیده:

امروزه به نظر می رسد یکی از مهمترین عامل موفقیت سازمان، در مهارتها و تواناییهای کارکنان آن سازمان نهفته است. بنابراین، ارزش سازمان تا حد زیادی با ارزش منابع انسانی آن مرتبط بوده و بهم پیوند خورده است. در حال حاضر داراییهایفیزیکی حتی کم بهاترین آنها در صورتهای مالی انعکاس یافته و نقش اساسی در تصمیم گیری استفاده کنندگان از گزارشهای مالی دارد در حالی که منابع انسانی به عنوان عنصر کلیدی و ارزشمند، بخصوص در شرکت هایی که موفقیت و ارزش شرکت تابع وابستهای از توانایی، خلاقیت، نوآوری و به طور کلی سرمایه فکری کارکنان است، هنوز جایگاهی به عنوان سرمایه در ترازنامه اغلبواحدهای تجاری ایرانی پیدا نکرده است. اما با پی بردن به نقش حساس منابع انسانی، امروزه سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی که زائیدهی تفکر و دانش بشر است بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و از اهمیت مضاعفی نسبت به سایر سرمایه ها برخوردار شده است. بنابراین هدف از این تحقیق بکارگیری سیستم حسابداری منابع انسانی است که میتواند به عنوان گامی نوین در حسابداری باگرایش ارزش گذاری و ثبت داراییهای انسانی در صورتهای مالی سازمانها ایفای نقش نماید