سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهناز شهیدی نوقابی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مصطفی شهیدی نوقابی – عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
نفیسه زاوه زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه بهدلیل افزایش آگاهی درمورد ایمن بودن آب مورد استفاده توجه مصرف کنندگان به مصرف موادی سوق داده شده است که درتهیه آنها از مواد شیمیایی کمتری استفاده شده است از طرفی کمبود اب درمناطقی مثل کشور ما باعث شده است که مسئولین و صنعتگران به فکر تصفیه آبهای مصرفی برای استفاده مجدد از آنها بیفتند ضمن اینکه مشکلات زیست محیطی که ورود این پسابها به طبیعت وارد می کند نیز مزید برعلت بوده است لذا امروزه توجه محققین به استفاده از متدهایی جلب شده است که ضمن تصفیه کارآمد پساب از کمترین میزان مواد شیمیایی استفاده نمایند یکی از این تکنولوژی ها که بسیار مورد توجه قرار گرفته است فرایندهای غشایی است از فاکتورهای مهم این فرایندها شارتراوه و گرفتگی غشا است که تاحد ود زیادی راندمان یا کارایی این فرایند را مشخص می کند واز پارامترهای مهم درتعیین این دو ویژگی فشار عملیاتی دما غلظت پساب ورودی به سیستم سرعت جریان و ph است نتایج کار محققین نشان داده است که با افزایش فشار سرعت جریان دما تاحد دمای اپتیمم و ph تا حد ۹ شار افزایش می یابد همچنین با افزایش فشار و غلظت گرفتگی افزایش و با افزایش دما سرعت جریان و ph گرفتگی غشا درطی تصفیه پساب کارخانجات روغن نباتی کاهش پیدا می کند.