سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الهام سادات موسوی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
سیدابوالفضل دستغیب –
رامین کریم زاده –

چکیده:

در این مقاله، تحقیقات انجام شده در زمینه بررسی تاثیر حضور گروه های عاملی اکسیژن دار سطح کربن فعال، بر جذب ترکیبات گوگرددار تیوفنی موجود در سوخت دیزل مرور شده است. بر این اساس، مشخص شد که ظرفیت جذب ترکیبات تیوفنی توسط کربن فعال، با افزایش میزان گروه های عاملی اکسیژن دار اسیدی مانند گروه های کربوکسیل، لاکتون و فنل، بر روی سطح افزایش می یابد. دو روش مختلف، اکسیداسیون در فاز گاز و اکسیداسیون در فاز مایع به منظور تولید کربن فعال با سطح اسیدی نیز با یکدیگر مقایسه شدند. براساس نتایج بدست آمده، با وجود اینکه اکسیداسیون در فاز مایع ساختار فیزیکی کربن فعال را تغییر می دهد اما چون باعث ایجاد گروه های اکسیژن دار اسیدی بیشتری می شود روش مناسب تری برای بهبود ظرفیت و انتخاب پذیری جذب ترکیبات تیوفنی می باشد. روش های مختلف، از قبیل تیتراسیون بوهم، دفع برنامه ریزی شده دمایی، طیف سنجی فوتو الکترونی اشعه ایکس و طیف سنجی مادون قرمز نیز که به منظور شناسایی گروه های عاملی اکسیژن دار به کار می روند، مورد بررسی قرار می گیرند