سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیرحسین امیری ماجد – کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
علی اکبر نظری مقدم – دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی شیمی

چکیده:

در فرایند(Girdler Sulfide)GSبمنظور تولید آب سنگین، از آب و گازH2S بعنوان واکنشگرهای اصلی تبادل ایزوتوپی دو دمایی استفاده میگردد. در این فرایند دوتریم در برجهای گرم و سرد، بین فاز گاز و فاز مایع انتقال یافته و بتدریج غلظت آن در فاز مایع افزایش مییابد. با توجه به ماهیت فرایند مذکور، افزایش اختلاف دمای دو برج، بویژه کاهش دمای برج سرد تاثیر بسزایی در افزایش بازده خواهد داشت. کاهش دما در برج سرد در کنار فشار بالای آن و ازطرفی قابلیت گازH2S در تشکیل هیدرات بدلیل اندازه مولکولی کوچک آن میتواند منجر به گرفتگی خطوط لوله شیرها و سینیهای تبادلی برج سرد گردد، که مانعی در مسیر افزایش بازده فرایند محسوب میشود. مقاله حاضر، کنترل شرایط تشکیل هیدرات را در فرایندGS توسط بازدارندههای سینتیکی و ترمودینامیکی بررسی کرده و افق آتی زمینههای تحقیقاتی را در این صنعت، از جمله امکان استفاده از تشکیل هیدرات در انبارش ایمن گازH2S و خالص سازی این گاز بیان میدارد