سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شیوا غریبی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
عبدالرسول سلمان ماهینی – دانشیار گروه محیطزیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین وارسته مرادی – استادیار گروه محیطزیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

مشتق شده از Noiseکلمه یونانی nausea به معنی صداهای ناخواسته یا صداهایی که بلند، گوش خراش، نامطبوع یا غیر منتظره است. این صداها از فعالیتهای انسانی، خصوصا شهرسازی و توسعه سیستم حمل و نقل سرچشمه میگیرد. بر طبق نظر کارشناسانمحیط زیست، می توان هر نوع صدای ناخواسته ای را که باعث برهم زدن آرامش و تمرکز افراد حین انجام کار می شود را آلودگی صوتی نامید. سروصدای شهری همبستگی قوی با فعالیت انسانی دارد، خصوصا در محیطهای شهری شده مملو از ساختمان در ارتباط با حمل و نقل و صنعت. بهطور ویژه، ترافیک منبع عمده سروصدا در هر دو مناطق شهری و محیط روستایی است. آلودگی صوتی موجب کاهششنوایی، استرس، افزایش فشار خون، کاهش خواب، گیجی و کاهش کیفیت زندگی میشود. تعیین کمیت تاثیر لودگی صوتی بسیار مشکل است چون آستانه تحمل در میان گروه های مختلف جمعیت و نوع صدا بسیار متفاوت است. هدف این مطالعه در جاده پارک ملی گلستان این است که آلودگی صوتی حتی میتواند روی فیزیولوژی و رفتار حیوانات تاثیر داشته باشد و اگر یک فشار روانی مزمنشود این آلودگی صوتی میتواند روی ذخیره انرژی حیوانات، موفقیت در تولید مثل و بقای طولانی مدت تاثیر بسیار مضری داشته باشد.جاده پارک ملی گلستان یکی از مهمترین اثرات انسانساخت روی مناطق طبیعی است و منجر به تکه تکه شدن زیستگاه میشود و میتوانند از جابجایی پستانداران نیز جلوگیری کنند و با ایجاد آلودگی صوتی روی پرندگان تاثیر منفی دارد.