سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الناز جاویدی – دانشجوی کارشناسی
ژیلا چرخی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

گرچه وجود سلولهای بنیادی سرطان دربرخی موارد مورد سوال قرارگرفته ولی با تعدادی از مطالعات درزمینه مدلهای حیوانی آزمایشی تایید شده است با این حال نشان داده شده که فرضیه سلولهای بنیادی سرطان چندین محدودیت و ناسازگاری دررابطه با تشریح منشا سلولهای بنیادی سرطان شناسایی سلولهای بنیادی سرطان و جداسازی دارد و ناهمگنی احتمالی درجامعه سلولهای بنیادی سرطان و همچنین موضوعات روش شناسی در برخی مطالعات صورت گرفته را دارد تا وجود سلولهای بنیادی سرطان را اثبات کند هدف این مقاله ارایه بررسی کوتاه و جامع از پیشرفت های اخیر دررابطه با فرضیه های سلولهای بنیادی سرطان و تشریح تاثیر آن برفیزیولوژی مولکولی مدرن و تحقیق داروشناسی است