سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مسعود رمضانی – کارشناس ارشد حسابداری
احمد عبداله – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

باگذشت زمان ضعفها ونارسایی های شرکت های دولتی شفاف نبودن عملکرد اهداف مبهم و متناقض دخالت های بوروکراتیک و سیاسی انباشته نشدن سرمایه ناکارامدی مدیران و هزینه های اضافی کارکنان آشکار نشان داد که شرکت های دولتی نه تنها سودآور نیستند بلکه منابع را هم هدر میدهند با توجه به این مشکلات امروزه نگرش به وظایف اختیارات و مسئولیت های دولت ها و حدود دخالت درامور اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی درمحافظ علمی دنیا دستخوش تغییرات سریعی گشته که آخرین جهت گیری آن درراستای کاهش نقش و حضور مستقیم دولت درامور اجرایی و جلوگیری از دخالت آن درزمینه فعالیته ای اقتصادی است درچارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل گرفته و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود دراین میان شناسایی چالشهای پیش روی خصوصی سازی و روشها اجرایی که منجر به نائل شدن به اهداف خصوصی سازی می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است دراین مقاله سعی شده است تا با استفاده از تجربیات کشورهای مختلف برخی روشهای اجرایی موانع و چالشهای پیشرو مربوط به این زمینه بیان گردد.