سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید بخش ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
شیلان رشیدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
علی رضا قدس ولی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
حبیب اله میرزایی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

مالت سازی یک روش پیچیده بیوتکنولوژی است که شامل مراحل خیساندن جوانه زنی و خشک کردنمالت جوانه زدهدرشرایط کنترل شده دما و رطوبت می باشد توسعه پایدار اقتصادی درکشورهای درحال توسعه خصوصا با شرایط اقلیمی و کشاورزی مشابه ایران درگرو پیشرفت بخش کشاورزی به عنوان بخش غالب دراشتغال زایی است تریتیکاله برای مالت سازی دارای مزایای فوق العاده ای استکه ازجمله دوره خیساندن کوتاه دقرت دیاستاتیک بالا مالت سازی سریع و راندمان بالای عصاره و همچنین دارای مشکلاتی از جمله میزان بالای نیتروژن محلول و ورت ویسکوز با گرانوی زیاد میباشد دانه و مالت تریتیکاله دارای پتانسیل خوبی بهعنوان یک ماده کمکی درصنایع مالت سازی و تولید آبجو می باشد به اثبات رسیده است که مالت تهیه شده از تریتیکاله نسبت به مالت های حاصل از گندم جو یا چاودار دررابطه با افزایش حجم نان درفرمولاسیون نانهای حاوی قند پایین دارای اثرات بیشتری است.