سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

افتخار یوسفی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی
سیدحمید متین خواه – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مناطق خشک و بیابانی بخش عمده ای مساحت کشور را به خود اختصاص داده اند از انجای یکه روند بیابانزایی درکشور همچنان درحال افزایش است لذا شناخت پتانسیل های موجود دراین مناطق کشف منابع و همچنین ارزشهای اکوتوریستی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است مطالعات اندکی درزمینه شناسایی و بهره گیری از منابع موجود در بیابان درکشور انجام شده است دراین مط العه سعی شده است که علاوه برمرور تعدادی ازا ین تحقیق و بیان نقاط ضعف و قوت آنها بهترین و مناسب ترین روش برای شناسایی این پتانسیل ها ارایه گردد و درنهایت الگوی تحلیل sWOT به عنوان روشی جامع معرفی شده است که با درنظر گرفتن تمامی ابعاد اکوسیستم می توانددرمطالعات مربوط به شناخت پتانسیلهای مناطق بیابانی و کویری مورد استفاده قرارگیرد.