سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد پوزش – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

هدف نهایی استقرار نظام های ماشینی درفرایندهای تولید رسیدن به سودبیشینه است یکی ا ز مهمترین عوامل دردستیابی به این خواسته مدیریت نگهداری و تعمیرات نت درنظامهای ماشینی است زیرا اگریک نظام ماشینی به طور ناگهانی خراب شود و یا از کاربیفتد درتولید رکود ایجاد شده و هزینه های سنگینی به تولید کننده تحمیل می شود بسته بهنوع سیستم ها واهداف تولید الگوهای مختلف نت به کارگرفته شده اند دراین تحقیق مدل نت پیشگیرانه بررسی شده است تا براین اساس درمطالعات آینده امکان استقرار سازگارترین مدل نت پیشگیرانه در مدیریت ماشین های کشاورزی مورد ارزیابی قرارگیرد نتایج بدست آمده نشان داد که مهمترین دستاوردهای به کارگیری نت پیشگیرانه درنظامهای مختلف جلوگیری از خرابی های ناگهانی امکان پیش بینی هزینه های نگهداری و تعمیرات ماشین و تصمیم گیری قطعی درجایگزینی قطعات می باشد.