سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

طاهره اوجی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

چکیده:

خردل وحشی با نام علمیsinapis arvensis ازجمله علفهای هرز مهمی است که تقریبا درتمام دنیا مشاهده م یشود این گیاه درایران درمحصولات مختلف پاییزه خسارت ایجاد می کند تکثیر این گیاه فقط ازطریق بذرصورت میگیرد درشرایط مزرعه میزان استقرار گیاهچه های خردل درخاکهای شخم خورده با تهویه مناسب و خاکهای دست نخورده با تهویه نامطلوب مساوی است بذرهای این گیاه درهردوشرایط ۴ روز پس ازجوانه زنی ازخاک خارج شده و میزان رشد آنها مساوی است گلدهی این گیاه از۶هفته پس ازسبزشدن شروع شده ودرعرضهای شمالی تا خردادوتیرادامه می یابد حتی دربرخی از مناطق دنیا با شروع یخبندان به گلدهی خود ادامه میدههد درصورت وجود شرایط رشدی مناسب ۱۱۲و۱۴۰ روز بعدازجوانه زنی گیاه مادری بذرجدید تولید می شود درزمان برداشت محصول اگرخورجینها خرد شوند احتمال زیادی وجود دارد که مقدار زیادی ازبذروارد بانک بذردرخاک شوند این گیاه یکی ازرقبای جدی برای کلزا محسوب میشود.