سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا اسدی – مدرس دانشگاه آزادبوئین زهرا
مرجان تخت آبنوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکاترونیک

چکیده:

به منظور بیشینه کردن بازده اقتصادی واحدهای تولید کشاورزی هزینه هابایستی به حداقل و سودها بایستی به بیشترین مقدار خود برسند برای محصولات غله ای عملکرد محصول برای واحد سطح و کیفیت محصول باید بیشینه شوند درحالیکه استفاده از دانه کود سموم و افت کش ها بایستی به حداقل برسد بهترین مکان برای ارزش گذاری محصول با اندازه گیری عملکرد کیفیت دانه و کاه کمباین های برداشت می باشد علاوه براین دیگر خصوصیات کیفی دانه مانند چگالی دانه می تواند برای ارزش گذاری محصول استفاده شوددراینمقاله تحقیقات قدیمی و اخیر درموردحسگرهای مختلف کمباین و همچنین ارزیابی سنسورهای تجاری موجود برای مثال برای اندازه گیری عملکرد محصول و محتوای رطوبتی محصول به همراه توسعه سنسورهای جدید برای مثال برای اندازه گیری محتوای پروتئینی محصول و اندازه گیری عملکرد کاه مورد بررسی قرارگرفته است.