سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا رئیس زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
محسن ایمنی – کارشناس ارشد حسابداری
علی اسماعیلی – کارشناس ارشد حسابداری
عبدالحسین برشد – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

افشای داوطلبانه و گزارشگری امروزه یکی از موضوعات است که موردتوجه همگان قرارگرفته است تئوری های متعددی افشای داوطلبانه واحدهای تجاری را توجیه می کنند همانند تئوری مشروعیت تئوری ذینفعان و … نباید فراموش کرد که محدودیت های دراین بین گریبانگیری گزارشگری است زیرا افشاوگزارشگری درپی این می باشند که اثرهزینه ها و منافع معاملات را با جامعه ذینفعان گزارش کنند از انجا که شفافیت اطلاعات و افشای مناسب باعث بهبود درتصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات و پیامدش مشروعیت بخشیدن بهواحدهای تجاری ازدید ذینفعان می شود بنابراین این امر موجب رضایت عمومی جامعه و ادامه حیات واحد تجاری که نتیجه آن افزایش عملکرد مالی آن می شود.