مقاله مروری بر متون بهداشت دست در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۱ در نشریه پرستاری ایران از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مروری بر متون بهداشت دست در ایران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهداشت دست
مقاله عفونت های بیمارستانی
مقاله ایران
مقاله بررسی مروری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی قزلجه طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی فروغ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عفونت های بیمارستانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل خطر در بخش های مراقبت بهداشتی شناخته می شوند و بهداشت دست اولین گام در کنترل این عفونت ها می باشد. بدلیل نیاز به شناسایی روند مطالعات مربوط به بهداشت دست و روش های بکار رفته در آنها، و شناسایی خلاء های تحقیقاتی و نیز تصمیم گیری در زمینه ارتقای بهداشت دست، مروری بر مطالعات موجود در این زمینه در ایران ضروری است. این بررسی به منظور مروری بر متون و مطالعات قبلی مربوط به بهداشت دست در ایران صورت گرفته است.
روش بررسی: مقالات پژوهشی منتشر شده بین سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۱، با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی و منابع کتابخانه ای، در زمینه بهداشت دست در ایران، مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: از مجموع ۱۴ مقاله مورد بررسی، هفت مطالعه بصورت توصیفی، شش مطالعه آزمایشگاهی و یک مطالعه به صورت مداخله آموزشی انجام شده بودند. با وجود اهمیت بهداشت دست، مطالعات محدودی در این زمینه صورت گرفته است. مطالعات مورد بررسی، آگاهی، پذیرش، و عملکرد کارکنان بهداشتی به ویژه در بخش های مراقبت ویژه را ضعیف گزارش کرده اند.
نتیجه گیری کلی: نتایج مطالعات مورد بررسی بیانگر ضعیف بودن بهداشت دست در محیط های مراقبتی هستند. همچنین، با توجه به محدودیت های متدلوژیکی مطالعات، ضروری است مطالعات بیشتری در زمینه بررسی آگاهی، عملکرد و نگرش پرستاران و گروه های مختلف کارکنان درمان انجام گیرد. بعلاوه، انجام مطالعاتی جهت ارزیابی اثر رویکردهای مداخله ای مختلف در جهت افزایش آگاهی و پذیرش کارکنان نسبت به بهداشت دست ضروری به نظر می رسد.