سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا نوری – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
ناهید احسان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم

چکیده:

انسان برای مشخص کردن محیط پیرامون خود به گونه ای که با گسترهفعالیت همسایگان تداخل نداشته باشد ناچار از تعیین خطوط قرار دادی دربخش پایانی و پیرامونی محیط زیست یا قلمرو خود است نوع گسترش یافته این مفهوم خط پیرامونی است که بخش پایانی گستره فعالیت یک ملت را مشخص می کند و جنبه سیاسی دارد و مرز خوانده می شود گردشگری بهعنوان یک صنعت درآمد زا و رونق دهنده چرخهای اقتصادی کشور نقش مهمی را درارتباط بین ملل و اقوام درجهان دارد یکی از عوامل مهم توسعه گردشگری درکشور امنیت است به عبارت دیگر یکی از شاخصهای امنیت توسعه گردشگری درکشور است که میت واند درقالب های اجتماعی اقتصادی و سیاسی تجلی پیدا کند اصولا تا امنیت برقراری نباشد سفری شکل نخواهد گرفت و سخن گفتن از گردشگری بیهوده خواهد بود هرگاه درسطح جامعه بسترمناسبی فراهم باشد افراد سفر می کنند و درپی آن است که فعالیت های مربوط به گردشگری رونق می یابند و اگرگردشگران نسبت به مقصدی احساس ناامنی داشته باشد هرگز به آن جا سفر نمی کنند منطقه جنوب شرق کشور به دلایل طبیعی اقلیمی تاریخی اجتماعی و فرهنگی از جمله حوزه های جغرافیایی پرجاذبه برای توسعه گردشگری است و میتواند درسطح کشورپذیرای گردشگران بسیاری باشد.