سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدشیرعلی حسینی نارویی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
حمیدرضا رخشانی نسب – دانشجوی دکتری

چکیده:

اقتصاد مردم مرزنشین جدای از دیگرفعالیت های اقتصادی بیشتر وابسته به مرز می باشد چنانچه فعالیت های مرتبط با مرز ساماندهی و راهکارهای قانونی اندیشیده شود می تواند دررونق اقتصادی مناطق مرزی و افزایش توان اقتصادی مرزنشینان موثر باشد هدف ازاین مقاله ارایه راهکارهایی به منظور برخورداری مرزنشینان از نعمت مرز و جلوگیری از شکل گیری باندهای خلاف و قاچاق می باشد روش تحقیق مقاله توصیفی تحلیلی و پیمایشی است و درغالب موارد حاصل از مشاهدات مستقیم نگارندگان به دلیل حضور چندین ساله درسطح شهرستان مرزی سراوان می باشد علاوه براین از مدل راهبردی Swot نیز استفاده شده است یافته های پژوهش نشان میدهد درصورتی که راهکارهای قانونی به منظور ساماندهی اقتصاد مرز صورت پذیرد و ازطریق تقویت گمرک مرزی و صدورکارتهای پیله وری ترویج تجارت چمدانی یا بدوکی نسبت به ساماندهی واردات و صادرات درمنطقه و بهره گیری از توان اندک روستائیان اقدام شود علاوه بردلبستگی مرزنشینان درخصوص ماندگاری درنقاط مرزی میتوان زا شکل گیری گروه های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز جلوگیری و از توان مرز درزمینه تنظیم بازار کشور درزمان بحران خصوصا گوشت و میره استفاده نمود.