* ویرایش و اظهار نظر پیش از چاپ:

الف.گذاشته، کسب نظر میکند و پیشنهادهای اصلاحی را در صورت ضرورت در اثر خود رعایت میکند.

ب. نویسنده مطالب خود را برای چاپ به مؤسسه ای واگذار می کند یا شخص صاحبنظر در موضوع نوشته  او، ارزیابی مطالب پیش از چاپ میکند و پس از اصلاحات لازم به چاپ میرساند.

ج . طبق قوانین جاری، مؤلف نوشته  خود را پیش از چاپ یا پس از چاپ به نظر سازمان مربوط می رساند و چنانچه مفاد آن مغایر با قوانین شرع و عرف نباشد اجازه  توزیع میگیرد.

احساسی که آدمی درباره  آزادیهای خود دارد، حد و حصر ندارد. آنچه او را مقید میسازد که آزادی وی به آزادی دیگران آسیب نرساند قانون است. بر همین مبنا، اتخاذ تدابیری که اندیشیدن، گفتن، نوشتن و هر پدید آوردنی به حریم حقوق دیگری آسیب نرساند و مطالبی خلاف واقع نشر نگردد، عملی خلاف قانون قلمداد نمی شود.

اگر جز این نیت، تدبیر شود یعنی با تحت فشار قرار دادن صاحبان اندیشه و هنر با روشهای مستقیم و غیر مستقیم به منظور دور کردن آنها از بعضی اندیشه ها یا نزدیک کردن آنها به بعضی اندیشه ها و ضوابط دیگر و ایجاد بیم و تردید آشکار یا نهفته در آنها عمل شود به طوری که هرگونه سیاست یا روشی که نه تنها اعمال، بلکه انگیزه های اعمال بشر را در ابراز عقاید، اندیشه ها، احساسات و سایر مکنوناتش با نوعی محدودیت رو به رو سازد، سانسور، و در زبان فارسی ممیزی یا تفتیش عقاید است که مردم را به خود سانسوری وادار میکند یا به تعقیب و مجازاتشان می انجامد که توابعی دارد که گاه در جامعه  ناخویشتندار به تناسب وضعیت، موقعیت، پیشینه و بحران جامعه بسان کبریتی با انبار باروتی عمل خواهد کرد.