سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینا بیرجندی – کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند
کاوه خاکسار – استادیار، دکترای چینه شناسی و فسیل شناسی؛، استادیار دانشگاه آزاد اسل
مریم ناز بهرام منش تهرانی – دکترای چینه شناسی و فسیل شناسی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کش

چکیده:

توالی کاملی از سنگ های کربونیفر بالایی- پرمین در برش زلدو (سازند جمال) در ناحیه طیس رخنمون دارند. مطالفات بایواستراتیگرافی در این برش بر اساس مطالعات سیستماتیک بر روی مرجان ها برای اولین بار در این برش انحام گرفته است. پس از مطالعات دقیق بر روی برونزد های سازند جمال در ناحیه؛ برش زلدو از بهترین برش ها تشخیص داده شد. مطالعات در این برش منجر به شناسائی جنس هایی شناسایی شد که در مقایسه با مطالعات قبلی نمونه های پرمین این جنس ها Wentzelophyllum, Wentzelloides, Kleopatrina, Pseudozaphrentoides برای اولین بار در در این تحقیق دیده شده است و سن پرمین زیرین را تائید می کنند. مطالعات میکروفسی لها نیز این شواهد را تکمیل می کند با توجه به مرجا نهای شناسایی شده و مطالعات پالئوژئوگرافی بر روی نمونه های یافت شده می توان نتیجه گرفت که به طور کلی همه این مرجان ها متعلق به محی طهای ک مژرفای پلت فورم بوده اند و از محیط سدی، پشت سدی و لاگون می زیسته اند. اجتماع ای نها در اعماق آب در شمال، جنوب و مرکز اورال بوده است. بنابراین تغییرات مورفولوژی همزمان با افزایش درجه حرارت بوده است. ایران در پرمین ابتدایی در امتداد حاشیه گندوانا قرار داده شده است. تغییرات جانوری افزایش یافته، بیشتر بلوک های خارجی گندوانا و استرالیا بعد از انجماد گندوانا در جنوب قرار گرفته اند.