مقاله مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری و عوامل تاثیرگذار بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری و عوامل تاثیرگذار بر آن
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری
مقاله مدل بازده
مقاله مدل قیمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمدی کریم
جناب آقای / سرکار خانم: فعال قیومی علی
جناب آقای / سرکار خانم: برزوزاده زواره محسن
جناب آقای / سرکار خانم: تقی خانی نسترن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به بررسی مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق، اثر دو عامل سودده یا زیان ده بودن و اندازه شرکت نیز بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد. اطلاعات حسابداری مورد بررسی شامل سود هر سهم و تغییرات سالیانه سود هر سهم به عنوان شاخص هایی سود و زیانی و ارزش دفتری سهام به عنوان شاخصی ترازنامه ای می باشد که در قالب دو مدل بازده و قیمت مورد ارزیابی قرار گرفته است. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تحلیل رگرسیونی انجام شده است. نتایج تحقیق بیانگر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، بر مبنای مدل های بازده و قیمت است. البته شاخص های سود و زیانی نسبت به شاخص ترازنامه ای برای سرمایه گذاران دارای ارزش مربوط تری هستند. همچنین، سودده یا زیان ده بودن و اندازه شرکت بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری اثرگذار است.