مقاله مراقبت کل نگر پاسخ به نیازهای بیماران سوختگی: یک مطالعه تحلیل کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۱۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مراقبت کل نگر پاسخ به نیازهای بیماران سوختگی: یک مطالعه تحلیل کیفی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراقبت کل نگر
مقاله مراقبت چند وجهی
مقاله پرستار سوختگی
مقاله تحلیل کیفی محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شینی جابری پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع کوروش
جناب آقای / سرکار خانم: شریعتی عبدالعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی مهرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: زمینه و هدف: پرستاران به همراه سایر اعضای تیم مراقبتی، نه تنها در مراقبت جسمی با کیفیت و موثر از بیمار فعالیت دارند، بلکه در امور مربوط به وضعیت روحی، روانی بیماران نیز نقش بسزایی دارند. با توجه به این که تجارب پرستاران در اثر قرارگیری مداوم در معرض موقعیت های دنیای واقعی بخش های سوختگی شکل می گیرد؛ مطالعه حاضر با هدف توصیف تجارب مراقبتی پرستاران سوختگی در مواجهه با نیازهای بیماران و ارائه مراقبت کل نگر به آنان انجام شد.
روش کار: این پژوهش کیفی به روش تحلیل محتوا در بیمارستان سوانح و سوختگی طالقانی اهواز در سال
۱۳۹۲ انجام گردید. داده ها از طریق ۱۶ جلسه مصاحبه عمیق فردی و نیمه ساختار یافته با ۱۰ پرستار شرکت کننده که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، جمع آوری و با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای قراردادی آنالیز شدند.
یافته ها: مواجهه با نیازهای بیماران سوختگی و ارائه مراقبت چندوجهی توسط پرستاران در سه درونمایه پدیدار گشت که شامل: مراقبت جسمانی از بیمار دچار سوختگی، مراقبت روانی از بیمار دچار سوختگی و حمایت اجتماعی از بیماران با صدمه سوختگی بود
.
نتیجه گیری: شرکت کنندگان دید کل نگر به بیماران، بررسی و پایش همه جانبه و ارائه مراقبت مطابق با نتایج ارزیابی و تقاضاهای آنان را یکی از مسوولیت های پرستار سوختگی بر شمردند؛ لذا مسوولین بیمارستان های سوختگی و مدیران پرستاری با اتخاذ تدابیری مناسب، می توانند به نهادینه کردن دیدگاه کل نگر در مراقبت از بیماران دچار سوختگی کمک کنند.