سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی شاهسونی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی ، وا
محمدمهدی بطیار – کارشناس پرستاری،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دفتر پرستاری دان
محمدمهدی عبدالملکی – تکنسین فوریت های پزشکی،مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه عل
حوا عبدی – -۴ دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

امروزه مراقبت از بیماران در پایان عمر به عنوان یک فاکتور تعیین کننده کیفیت ارائه خدمات در یک بیمارستان محسوب میشود.پرستاران به عنوان افراد اصلی ارائه دهنده مراقبت های پایان عمر به بیماران تلقی میشوند،بنابراین رفتار آنها به هنگام ارائه خدمات به این بیماران میتواند در میزان و کیفیت کار آنها تاثیر گذار باشد.همچنین برای دستیابی به کیفیت مطلوب و مرغوب در مراقبت از بیماران در پایان عمر توجه خاص و ویژه ای به فاکتور های رفتاری پرستاران در حین ارائه مراقبت میشود.نگارش این مقاله با هدف مرور بر فاکتورهای موثر رفتاری مرتبط با پرستاران در هنگام مراقبت از بیماران در پایان عمر میباشد.پژوهش حاضر یک مطالعه مروری میباشد که به صورت مرور سیستماتیک مقالالات و واژه های کلیدی در پایگاه های اطلالاعاتی Elsivie،OVID،Nursing Consult،ScienceDirect،PubMed از سال های تا ۲۰۱۰ صورت گرفته است. یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که فاکتور های رفتاری مرتبط با پرستاران مراقبت کننده از بیماران در پایان عمر به سه گروه اصلی عوامل شخصی،موثر تکنولوژیکی و محیطی تقسیم میشوند در این مطالعه به عوامل مربوط به مراقبت های رفتاری پرستاران از بیماران مشرف به مرگ تاکید شده است.عوامل شخصی پرستار شامل سن،سوابق کاری،تجربه آموزشی،تجربه مستقیم در مراقبت از بیمار مشرف به مرگ در خانواده خود پرستار،سطح تحصیلالات،خودآگاهی و ضعف اخلالاقی،عوامل موثر تکنولوژیکی و عوامل محیطی است که عوامل مربوط به مراقبت های رفتاری پرستاران در فراهم کردن مراقبت برای بیماران در پایان عمر میباشد