نوشتن عنوان مقاله

در عنوان مقاله باید کلمات کلیدی بکار رفته باشند. یک عنوان واضح مثل یک جمله فرضیه خوب، باعث می شود بر نوشته خود تسلط داشته باشید و هدفتان را حفظ کنید. .برای نوشتن عنوان تدابیر زیر را در نظر بگیرید

  • موضوع کلی را ذکر کنید سپس دو نقطه بگذارید و در ادامه موضوع راباعبارتی دیگر بیان کنید. -عنوان نامناسب: محافظت نرم افزاری

– عنوان مناسب تر: نظارت کامپیوتری: محافظت نرم افزاری و دزدی کامپیوتر

– کلمات کلیدی: دزدی کامپیوتر، محافظت نرم افزاری

  • موضوع کلی را ذکر کرده آن را با استفاده از عبارات حاوی حروف اضافه محدود کنید.

-عنوان نامناسب: دیوانگی گوتیک

-عنوان مناسب تر: دیوانگی گوتیک در سه نویسنده جنوبی

– کلمات کلیدی: گوتیک، نویسندگان جنوبی

  • موضوع کلی را ذکر کنید و یک اثر خاصی را نام ببرید تا موضوع واضح تر شود.

-عنوان نامناسب: تصاویر مذهبی

-عنوان مناسب تر: تصاویر مذهبی در کتاب فالکنر

– کلمات کلیدی: تصاویر مذهبی ، فالکنر

  • موضوع کلی را ذکر کنید سپس دونقطه بگذارید ودرادامه عبارتی بیاورید که نوع تحقیق را مشخص کند.

– عنوان نامناسب: نژاد سیاه در حزب آنگلو مایا

– عنوان مناسب تر: نژاد سیاه در حزب آنگلو مایا: تحقیق زبان شناسی

– کلمات کلیدی:نژاد سیاه، حزب آنگلو مایا، تحقیق زبان شناسی

  • موضوع کلی را ذکر کنید سپس دو نقطه بگذارید ودرادامه یک سوال بنویسید.

– عنوان نا مناسب: ایدز

– عنوان مناسب تر: ایدز: ایدز از کجا به وجود آمد؟

– کلمات کلیدی: ایدز، کجا

-دو مقوله را با یکدیگر مقایسه کنید.

-عنوان نا مناسب: مقایسه بین ممادی و استورم

– عنوان مناسب تر: تصاویر مذهبی در کتاب (دنینر) اسم های «ممادی» و کتاب (سون ارروز) هفت تیرکمان «استورم»

– کلمات کلیدی: تصاویر مذهبی، ممادی، اسم ها، استورم، سون ارروز(هفت تیر کمانی)

اگر عنوان های ادبی – فانتزی در مقاله مورد بررسی قرار گیرند، ممکن است واضح ومشخص نباشند. عنوان «امیدوارباشید» هیج سرنخی را برای خواننده تداعی نمی کند. استفاده از چنین عناوینی در مقاله های شخصی و داستان های کوتاه مناسب است. چنین عنوانی مناسب است: «امیدوارباشید، دیدگاهی درباره سوء استفاده از کودکان». و یک عنوان دقیق تر عبارت است از : «سوء استفاده از کودکان : قربانیان»