مقاله مراحل تعلیم و تربیت از دیدگاه ابن سینا با تاکید بر نفس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در آینه معرفت از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: مراحل تعلیم و تربیت از دیدگاه ابن سینا با تاکید بر نفس
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفس
مقاله قوای نفس
مقاله دیدگاه ابن سینا
مقاله مراحل تعلیم و تربیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهریاری نیستانی شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی رضاعلی
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تبیین مراحل تعلیم و تربیت با توجه به دیدگاه ابن سینا در باره نفس است. روش مورد استفاده در این پژوهش که پژوهشی کیفی و موردی است، روش توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش که مراحل تعلیم و تربیت با توجه به سیر تکاملی نفس تعیین گردید، سه مرحله تمهید، اعتدال و اعتلا، مرحله ملکوتی برای تعلیم و تربیت در نظر گرفته شد. مرحله تمهید که شامل مرحله نفس نباتی، حیوانی و انسان بالقوه (عقل هیولانی تا بالفعل) است از دوران پیش از تولد آغاز می شود و تا بلوغ صوری ادامه می یابد. دومین مرحله که شامل انسان بالقوه (عقل هیولانی تا بالفعل) و انسان بالفعل (حصول کلیه معقولات ثانی) است از ۱۵ سالگی آغاز می شود و به دلیل فزونی عقل از ۴۰ سالگی به بعد، پایانی برای این مرحله لحاظ شده است. مرحله ملکوتی که مرحله انسان بالفعل در معنای تام آن و وصول به مرتبه عقل بالمستفاد است، مرحله نهایی تعلیم و تربیت شناخته شد که متناظر با هدف غایی نظام فلسفی ابن سینا یعنی دستیابی به سعادت حقیقی است. نتایج همچنین حاکی از آن است که ابن سینا با معطوف ساختن توجه به شروع تربیت پیش از تولد، تادیب و تربیت اخلاقی کودک از پایان دو سالگی و … نظام تعلیم و تربیتی مادام العمر متشکل از نظام رسمی و غیر رسمی را پایه گذاری نمود.