سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا احدی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل مرکزتحقیقات راه مسکن و شهرسازی
مهدی نادری – کارشناس ارشدبرنامه ریزی منطقه ای دانشگاه ازاداسلامی قزوین

چکیده:

شهرها در طول دورانهای مختلف در حال توسعه و گسترش فیزیکی می باشند. گسترشهای فیزیکی و افزایش مساحت شهرها سبب افزایش مشکلات شهرنشینی مخصوصا مشکلات مربوط به حمل ونقل شهری در سطح کلان شد هاست. بطوری که ساکنان شهرها را بویژه درشهرهای با الگوی شعاعی و هست های، با مشکل روبرو کرده است. این مسئله سبب افزایش زمان و مسافت سفر بین مرکز شهر با حاشیه شهر گردیده است. گسترش و توسعه فیزیکی شهرها مشکلاتی از قبیل افزایش تعداد سفر، هزینه حمل ونقل، میزان سوخت، آلودگی هوا، صرف زمان، ترافیک و… شده است. دولتمردان برای ساماندهی و مدیریت شهرها ورفع این مشکلات راه کارهایی از قبیل سیستم هوشمند، افزایش هزینه محدوده های ترافیکی، توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی و … نمودهاند. اما این ابزارها به خودی خود نمی توانند در فرایندهای تصمیمگیری و مدیریت شهری پایدار کمک نمایند، بلکه یکپارچه سازی و ایجاد یک مدل پایگاه داده مکانی با توجه نمودن به ویژگیهای شهری و منطقهای می تواند شرایط تصمیمگیری و مدیریت در سطح کلان را فراهم نمایند. بنابراین تدوین یک ساختار فیزیکی یکپارچه که در آن اصول پایداری نیز بطور کامل رعایت شده باشد، می تواند ما را در تحقق ساماندهی و دستیابی به مدیریت حمل ونقل شهری سوق دهند. هدف این تحقیق تدوین طراحی یک پایگاه داده مکانی به منظور یکپارچه سازی تقاضای اطلاعات حمل ونقل شهری در جهت مدیریت شهری پایدار می باشد. در این تحقیق با روش کتابخانهای و تحلیلی، توصیفی به جمع آوری متدها و مراحل طراحی پایگاه داده مکانی مرتبط با سیستم های حم ل ونقل شهری پرداخته شده است. بنابراین نتایج حاصله از این تحقیق بیان می نماید که در صورتی که یک پایگاه داده مکانی یکپارچه طراحی گردد؛ میتواند ما را در تبیین تصمیمگیری و مدیریت کلان و همچنین به عنوان یک ابزار و قابلیت برای شهرنشینان از قبیل امکان مسیریابی و تجزیه و تحلیل از قبیل نزدیکترین ناوگان حم ل ونقل، مشابه سازی وضعیت حمل ونقل و … را فراهم نماید