سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یزدان سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

معماری امروز ایران به زعم بسیاری ازاهل نظر و فعالان دراین عرصه دچار نوعی اغتشاش و سردرگمیاست به نحوی که باعث م یگردد برایندمعماری موجود در قالبی مشخص و تعریف شده قرارنگیرد دراین پژوهش سعی بر این است که به این سوال پاسخ قابل توجهی ارایه گردد که آیا مدو مدگرایی درجامعه امروز ایران تاثیری برروند مغشوش شکل گیری معماری مدرن ایران دارد یا خیر؟ دراین پزوهش از مطالعات میدانی و کتابخانه ای به روش توصیفی بهره گرفته شدها ست بدین دلی ل که این پژوهش حاصل توصیف عینی و واقعی و منظم خصوصیات یک موضوع می باشند از نظر منطقی این پژوهش برپایه منطق قیاسی شکل گرفته و از کلیات موجود به جزئیات تشکیل دهنده این کلیت دست پیدا می کند. از نظر زمان پژوهش مقطعی و گذشته نگر است ودر یکبازه زمانی خاص چندین مورد موثر برمعماری را بررسی می نامید این پژوهش بنیادی این نتیجه را دربرخواهد داشت که مد با وجود اینکه در برخی مواقع اثرات مخربی برفرهنگ جامعه می گذارد و با توجه به اینکه این مطلب که معماری جزیی از فرهنگ هر جامعه محسوب می شود مد درمعماری در برخی مواقع می تواند اثربخشی موثری در زیرساختهای جامعه داشته باشند.