سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید حمید رضا صادقی – مدیر و دانشیار کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طب
محبوبه کیانی هرچگانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیع

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف مدل سازی غلظت با دان هبندی رسوبات معلق در خروجی حوزه آبخیز جنگلی کجور با مساحت حدود ۵۰۰۰۰ هکتار انجام پذیرفت. ب ه این منظور پس از نمونه برداری رسوبات معلق از جریان طی مقاطع مختلف زمانی، از قانون استوکس و روش پیپت اصلاح شده برای دان هبندی نمون هها استفاده شد. سپس ارتباط بین غلظت و دانه بندی رسوبات معلق با استفاده از انواع رگرسیون های دو متغیره بررسی شد و برترین روابط بر اساس شاخ صهای آماری بیا نگر رابطه بین ماسه و غلظت رسوبات معلق با ضریب همبستگی ۶۳ (فرمول در متن اصلی مقاله) درصد در شرایط عادی و بین لای و رس و غلظت رسوبات معلق به ترتیب با ضریب همبستگی ۸۹(فرمول در متن اصلی مقاله) و ۶۳ (فرمول در متن اصلی مقاله) درصد در شرایط رگباری را تائید نمود.