سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد قادری زفره ئی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه ریاضی، اصفهان، ایران
لعیا افضلی پور –

چکیده:

عواملی چند در سود و زیان شرکتهای تجاری مؤثرند. شناسایی صحیح پارامترهای دخیل و بکارگیری بجای آنها در مدل ریاضی متناظر با الگوهای سود و زیان، نقش حائز اهمیتی در تصمیمگیری مدیران و سرانجام سودنهایی شرکت دارد. لذا در این مطالعه، مسأله ی حداقل جریمه ی نقدی یک شرکت حملونقل مطرح میشود؛ با شناسایی و بحث پیرامون عوامل مؤثر بر مسأله، یک مدل ریاضی جهت معرفی الگوی بهین هی خدمات شرکت ارائ ه کرده، سپس رویکردی کارآمد برای حل مدل معرفی شده، پیشنهاد م یشود