سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدقاسم کیانژادتجنکی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

تامین با کیفیت مناسب و انتقال آن به محل مصرف در کشور ما که درمنطقه نیمه خشک قرار دارد یکی ا زمسائل بسیار مهمی است که دست اندرکاران صنعت آب کشور با آن دست به گریبانند این مساله با افزایش روزافزون جمعیت و گسترش شهرها وضعیت حادتری بخود می گیرد و درصورتی که مطالعات جامع و کاملی در مناطق مختلف کشور در مورد تامین آب و انتقال آن به محل مصرف صورت نگیرد ممکن است در آینده نتوان حتی با صرف وقت و هزینه بسیار زیاد نیاز آبی مناطق مختلف کشور را تامین نمود. بنابرانی بررسی کمی و کیفی مدیریت منابع اب مناطق مختلف و چگونگی انتقال آن به محل مصرف بسیار حائز اهمیت بوده و نیاز به تحقیق و بررسی دارد مدیریت یکپارچه منابع آب تلفیقی از مدیریت عرضه و تقاضا محسوب می شود و هدف اصلی آن دستیابی به عرضه و تقاضای مطلوب است.ازاین رو مقاله حاضر سعی در شناخت یک چارچوب مناسب برای مدیریت یکپارچه منابع آب یک شهر دارد.