سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد میرابی – کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
حجت میان آبادی – دانشجوی دکتری منابع آب
محمدباقر شریفی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا حقگو لیالستانی – کارشناس ارشد عمران آب

چکیده:

بلایای طبیعی حاصل اندرکنش فعالیت های انسانی و پدیده های تصادفی هستند با استناد به آمار و ارقام سیل درمیان بلایای طبیعی بیشترین خسارات را دردنیا به ویژه آسیا و اقیانوسیه به خود اختصاص داده است ازطرفی به دلیل تمرکز فعالیت های اقتصادی بشر درسیلابدشت ها اهمیت بررسی راه کارهای مقابله با آن بسیار حائز اهمیت خواهد بود جهت مقابله و کاهش خطرات سیل راه کارهای متعدد سازه ای و غیرسازه ای وجود دارد که روش مناسب باید با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی و ساختگاه زمین درهر منطقه و با درنظر گرفتن مشارکت ذیمدخلان و تصمیم گیران مختلف دخیل درمساله انتخاب و اجرا گردد. انتخاب یک سناریو موفق که ترکیبی از روشهای فوق بوده و شاخصهای اقتصادی اجتماعی سیاسی زیست میحطی به همراه نظرات ذی مدخلان مختلف را درنظر بگیرد نیازمند به مدیریت یکپارچه می باشد دراینم قاله مدیریت بهم پیوسته سیل رودخانه شاهجوب بجنورد واقع در استان خراسان شمالی مورد مطالعه قرار گرفته و پس از تعیین شاخص ها گزینه های پیشنهادی ذی مدخلان وتشکیل ماتریس تصمیم گزینه بهتر با استفاده از تصمیم گیری گروهی برمبنای توافق گروهی و با کمک روش عملگر میانگین زوین حسابی زبانی کامل clwaa انتخاب می گردد.