سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالقاسم دادرسی سبزوار –

چکیده:

گسترش همه جانبه و پرسرعت سامانه های انسانی و افزایش نیازهای بشر موجب گردیده است تا تاثیرمنفی فعالیت های او درحوزه آبخیز تعادل دو زیرسیستم طبیعی و انسانی حوزه را به هم ریخته و آشفتگی آشکاری را دربخش آب بروز دهد سالهای زیادی انسان تصور میکرد که با انجام اقدامات سازه ای چون احداث سدقادر است تعادل دوزیرسیستم اولیهرا برقرار سازد ولی با گذشت زمان انجام اقدامات یکپارچه غیرسازه ای افزون براقدامات سازه ای لزوم دست یابی به توسعه پایدار درحوزه های آبخیز قلمداد گردید و انی مهم سبب شد تا زیرسیستم سومی تحت عنوان مدیریت یکپارچه منابع آب حادث شود یکی از طرح هایی که میتواند مولفه های یکپارچه ی منابع آب را درحوزه های آبخیز پوشش دهد کنترل سیل و بهره برداری بهینه از سیلاب درحوزه های آبخیز است که بواسطه شرایط اقلیمی و طبیعی درکشور همه ساله بخش اعظمی از آن بدون استفاده بهینه از دسترس خارج و تلف می شود.