سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین جاوید – دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی محیط ز
مهسا موسی خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سعید بشیری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی از مهم ترین اهداف احداث سدها، تامین نیازهای آبی پایین دست حوزه ی آبخیز با کمیت و کیفیت مطلوب است. بروز پدیده ی تغذیه گرایی در مخزن ناشی از بار مواد مغذی حوزه ی آبخیز بالا دست ، موجب کاهش کیفیت آب مخزن می شود. ایجاد سدهای مخزنی اثرات ژرف و عمیقی در محیط زیست بالا دست و پایین دست رودخانه دارد که برخی از این اثرات ناشی از فرایندها و پدیده های خاص داخل مخزن می باشد. شناخت این پدیده ها کمک موثری به کارشناسان و مدیران در پیش بینی و پیشگیری مسائل محیط زیست آبی می نماید. ماشین های بردار پشتیبان یک کلاس جدید از مدلهایی هستند که به منظور طبقه بندی و پیش بینی در گستره وسیعی از مسائل هیدرولوژیکی خصوصاً مدیریت کیفی منابع آب و به طور شاخص تغذیه گرایی مخازن مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله با تحلیل تحقیقات انجام شده در این زمینه به بررسی جایگاه ماشین های بردار پشتیبان در مدیریت کیفی مخازن سدها پرداخته شده است. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که این مدل قادر می باشد با دقت مناسبی روند تغییرات شاخص تغذیه گرایی را در مخازن سدها بیان نماید و اثر راهکارهای مدیریتی را به خوبی نشان دهد.