سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نضال مدحج – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد-

چکیده:

نسلهای آینده سیستمهای نرمافزاری بصورت توزیع شده و سرویسگرا خواهد بود. سرویسگرایی SOA)روشی برای پیادهسازی،استقرا و مدیریت سیستمهای اطلاعاتی است. چنین سیستمهایی از تعداد زیادی اجزای قابل جایگزینی تشکیل میشوند که باید درزمان اجرا قابلیت کشف شدن داشته باشند. این اجزا سرویس نامیده میشوند. کیفیت سرویسیکی از جنبههای مهم در سیستمهای سرویسگرا است که در آن فراهم کنندههای سرویسSP)مجموعهای از سرویسهای مرتبط را به مشتریان ارائه میدهند و جزئی بنام کارگزار کیفیت سرویسیاQB)واسطهگر انتقال سرویس بینSPها و مشتریها است. بسیاری ازSP ها سرویسهای مشابهی رابا عاملهای عمومی ارائه میدهند در حالی که در کیفیت سرویس و هزینه متفاوت عمل میکنند. در این تحقیق به مساله کیفیت سرویسبرای کارایی (یعنی زمان پاسخ و توان عملیاتی) پرداخته شده است و معماری کلیQBو تعدادی از پروتکلهای مهم آن درانتقال کیفیت سرویس شرح داده شدهاند. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که استفاده از این معماری بطور مؤثری سبب بهبودمیانگین کارایی و میانگین زمان پاسخ میشود