سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ارمغان عابدعلم دوست – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – آب دانشگاه تهران
رضا کراچیان – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

در مساله مدیریت کیفی رودخانه ها معمولا تصمیم گیرندگان متعددی با مطلوبیت های متفاوت وجود دارند یکی از مسائل مهم در بحث مدیریت کیفی رودخانه ها تدوین سیاست هایی است که ذینفعان در آن موردتوافق داشته باشند یکی از راهکارهای موجوددر این زمینه مدلسازی فرایند چانه زنی بین تخلیه کنندگان بار الودگی برای استفاده مناسب از ظرفیت پذیرش بار الودگی رودخانه است بازیهای سیگنالی می توانند یک فرایند طبیعی چانه زنی را مدلسازی کنند و استراتژی های تعادلی را به دست دهند در این مقاله با استفاده از تئوری بازیهای سیگنالی مدلی برای مدیریت کیفیت آب سیستم های رودخانه ای پیشنهاد می شود مدل پیشنهادی با درنظر گرفتن میزان خودپالایی رودخانه و چگونگی پخش و انتقال الاینده ها به کمک مدل بازی سیگنالی تعادل کامل بیزین و سیاستهای تصفیه تخلیه کنندگان بار الودگی را ارائه می دهد.