سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدفاضل حلاجی ثانی – موسسه تحقیقات مرکبات کشور
جواد فتاحی –

چکیده:

شپشک استرالیایی Icerya purchasi Maskell یکی از مهمترین شپشکهای باغهای مرکبات شمال کشور است که با تغذیه از شیره گیاهی سبب تضعیف درختان و ریزش برگ و میوه می گردد. در این بررسی، روشهای مختلف کنترل شپشک استرالیایی شامل زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی و تلفیقی از آنها در باغهای مرکبات غرب استان مازندران مورد مقایسه قرار گرفت تا مناسب ترین روش کنترل آفت معرفی گردد. بدین منظور در نظر گرفته می شود. طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی با ۱۱ تیمار در ۳ تکرار در یک باغ در غرب استان مازندران در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت. تیمارها عبارت بودند از: هرس کردن قسمتهای داخلی تاج و حذف شاخه های متقاطع، روغن پاشی زمستانه با دوز ۵/۱در صد، رهاسازی کفشدوزک استرالیایی Rodalia cardinalis Mulsant در کانونهای آلوده هر تیمار، سمپاشی تابستانه با دورسبان به نسبت ۲ در هزار با روغن ولک ۵ در هزار همزمان با اوج حضور پوره های سن یک نسل اول و تلفیقی از روشهای مذکور. برای هر تیمار ۲ درخت بالای ۱۰ سال در نظر گرفته شد. نمونه برداری قبل از اعمال تیمارها در اوایل زمستان و پس از آن در اواخر تابستان سال بعد انجام گرفت. برای تعیین صحیح درصد تاثیر تیمارها، ازکوواریانس داده های بعد از اعمال تیمارها استفاده شد. مقایسه میانگینها با آزمون دانکن مشخص نمود که تیمار تلفیقی سمپاشی، رهاسازی کفشدوزک و هرس از میان کلیه تیمارها در بالاترین سطح کنترل آفت قرار داشته و تیمار هرس زمستانه کمترین کنترل را داشت