سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی تولیدات گیاهی، تولید محصولات باغب
محمدجواد نظری دلجو – عضو هیات علمی گروه مهندسی تولیدات گیاهی، تولید محصولات باغبانی دانش

چکیده:

به منظور بررسی و کاهش تلفات ناشی از تنش خشکی و افزایش کارایی مصرف آب، برخی از شاخص های مورفوفیزیولوژیکی گل آهار ،سطوح آبیاری ) ۱۰۰و۷۰و۴۰ درصدظرفیت زراعی( و کود آلی ورمی کمپوست ۵و۲/۵و۰درصد وزن حجمی( در قالب آزمایشات فاکتورریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج آزمایش تاثیر مثبت و معنی داراستفاده از ورمی کمپوست بر رشد رویشی، سطح برگ، ماندگاری گل و کارایی مصرف آب در تمام سطوح خشکی نسبت بهتیمار شاهد بود. نتایج آزمایش نشان داد هر دو تیمار خشکی و ورمی کمپوست تاثیر معنیداری بر قطر گل، ارتفاع گیاه و حجمریشه دارند.بر همین اساس با افزایش تنش خشکی این صفات روند کاهشی ولی با افزودن ورمی کمپوست روند افزایشینشان دادند؛در همین راستا بیشترین قطر گل و ارتفاع گباه مربوط به ظرفیت زراعی ۰۱۱ ٪ و ورمی کمپوست ۵ درصد و بیشترینحجم ریشه مربوط به ظرفیت زراعی ۰۱ ٪بدون ورمی کمپوست مشاهده گردید.بر اساس مقایسات میانگین کارایی مصرف آب ومیزان کلروفیل شدیدا تحت تآثیر ورمی کمپوست قرار گرفتند؛ بهطوریکه بیشترین کارایی مصرف آب مربوط به تنش ۰۱ ٪ و ورمیکمپوست ۵٪ بوده و بیشترین مقدار کلروفیل نیز در شرایط بدون تنش و ورمی کمپوست ۵ درصد مشاهده گردید. براساس نتایج آزمایش پیشنهاد استفاده از ورمی کمپوست در جهت تعدیل اثرات مخرب تنش آبی و بهبود کیفیت گل آهار باغچه ای توصیه می شود.