سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم ممنوعی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت وکهنوج
فرامرز رفیع – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت وکهنوج

چکیده:

به منظور مدیریت کنترل علفهای هرز چند ساله باریک برگ بویژه پنجه مرغی (Cynodon dactylon) در باغات مرکبات جنوب استان کرمان آزمایشی در سال زاعی ۱۳۸۶ بصورت بلوک های کامل تصادفی با ۱۳ تیمار در ۳ تکرار انجام شد، تیمار ۱-شامل ۱و ۲و ۳- دورینول (SC 45%) به میزان ۶ و ۸ و ۱۰ لیتر در هکتار ، تیمار ۴- تریفلورالین (۴۸% EC) به میزان ۲/۵ لیتر در هکتار، ،تیمار ۵ و ۶ و ۷ ۸- ایلیکو (۳۰٫۹% SL) به میزان ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ لیتر در هکتار.، تیمار ۱۱- گلیفوزیت (SL 41%) به میزان ۱/۵ لیتر در هکتار + ۸ کیلو گرم سولفات آمونیوم در هکتار، تیمار ۱۲ – پاراکوات (SL 20%) به میزان ۳ لیتر در هکتار ، تیمار ۱۳ – شاهد بدون علف کش بودند. تراکم و وزن خشک پنجه مرغی قبل و بعد از سمپاشی ثبت شد . نتایج نشان داد کاربرد تیمارهای علف کش ها تراکم و وزن خشک پنجه مرغی را بطور معنی داری کاهش داد. علفکش ایلیکو به نسبت ۱۲ و ۱۰ لیتر در هکتار بیشترین کنترل پنجه مرغی را نشان داد، در مقابل ترفلان کمترین کنترل را نشان داد.