سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ریحانه مطهری راد – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

امروزه آلودگیهای صوتی و بصری و اشفتگی های ساختاری جز جدایی ناپذیر شهرهای بزرگ مدرنیته شده است این موضوع چنان با تعریف ساختارزندگی شهری عجین شده که گویی نابسامانی های از ملزومات زندگی شهرنشینی مدرن هستند دراین میان نما بهعنوان یکی از مهمترین عناصر منظر از اهمیت ویژه ای برخوردا راست مساله نما و منظر شهری و تاثیر روحی و روانی آن برشهروندان از یک سو اثار زیانبار محیطی حاصل ازآلودگی های بصری از سوی دیگر اذهان را به سمت اندیشیدن تدبیری برای بهبود کیفیت بصری و رضایتمندی شهروندان سوق میدهد تا ضمن کاهش آشفتگیهای شهری دررفع آثار و پیامدهای زیانبار زیست محیطی گامی موثر برداریم دراین مقاله که بروش تحلیلی است سعی برآن است که نما و منظر شهری را از دیدگاه زیست میحطی مورد بررسی قرار داده و تاثیران آن را برکالبد شهری با بررسی نمونه موردی شهرجدید هشتگرد بیان کند.