سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس توزیع برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حبیب ترابی – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
رسول خلیلی – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

چکیده:

استفاده از استراتژی برونسپاری در بخش توزیع نیروی برق ،به عنوان یک الزام مدیریتی برای بهبود کیفیت خدمات وبهروه وریمورد توجه قرار گرفته است.ودر این راستا هیات مدیره شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ درابتدای سال ۱۳۹۳ وبا تصویب سندنقشه راه برونسپاری تصمیم گرفت که شرایط موجود را از منظر اهداف سند ، پایش نموده و مسائل وچالشهای خدمات را مشخصتا بتواند بصورت اثربخش فضای موجود را بهبود بخشد. در این مقاله با توجه به ساختار تعیین شده در نقشه راه ، ضمن ارائه نتایجتحلیل مسائل جاری برونسپاری خدمات بازرگانی برق وبهره برداری ،در کارگروه های تخصصی ذیربط ونظر به اصول ورویکردهایموثر بر برونسپاری اثربخش ازجمله تفاوت برونسپاری ومقاطعه کاری ، سند اصلاح نظام اداری کشور، مسئولیت های اجتماعی،مدیریت فرایند کسب وکار (BUSINESS PROCESS)، مدیریت سنتی وکارآفرین، راهبردها ی پیشنهادی برای مدیریتچالشها ی برونسپاری خدمات توزیع نیروی برق مطرن می گردد.