سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

الهام باریکانی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
صادق خلیلیان – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در کشور ایران در بیشتر حوضه های ابریز بهره برداری از منابع آب از دو منبع آبهای سطحی و زیرزمینی صورت می پذیرد کمبود منابع آب سطحی و توزیع نامناسب این منابع درسطح کشور موجب بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و عدم توازن میان تغذیه و برداشت ازین منابع گردیده است لذ ا توجه هرچه بیشتر به این منابع برای حفظ پایداری آنها ضروری است شایان ذکر است بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده منابع آ ب کشور بیشترین سهم را در بروز این ناپایداری داشته است مطالعه حاضر با هدف حفظ پایداری منابع اب به بهینه سازی بهره برداری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی در تولید محصولات زراعی دشت قزوین که یکی از دشتهای بحرانی کشور در زمینه منابع آب است می پردازد بدین منظور با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ریاضی چنددوره ای الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در یک افق برنامه ریزی ده ساله در منطقه مورد مطالعه تعیین شده است.